Constitució del Corrent republicà «Isaiah Berlin» dins de RV/PVE

Comunicació de la constitució del corrent d’opinió «Isaiah Berlin»
D’acord amb el l’article 10 dels Estatuts de República Valenciana/Partit Valencianiste Europeu, que diu:
Article 10. Laïcisme de RVPVE i Pluralisme intern: corrents i grups d’opinió
El republicanisme de RVPVE és laic perquè promou valors cívics comuns integradors que representen a la comunitat en el seu conjunt i no a una part.
Aquest laïcisme ho és al marge de les creences particulars religioses, filosòfiques o fins i tot les referides a les teories científiques.
Per a facilitar la consecució d’aquesta integració cívica republicana, RVPVE promourà el coneixement del pluralisme existent en la societat pel que podran existir en el si de RVPVE corrents i grups d’opinió, tant davant qüestions concretes com de caràcter general, que no necessàriament hauran de ser estables o permanents. Tindran plena capacitat d’expressió pública i podran defensar les seues posicions, sense perjudici del compliment de la política de RVPVE i dels presents Estatuts.
Els corrents i grups d’opinió hauran de respectar les següents condicions:
a) Respectar la unitat, principis, estatuts i finalitats específiques de RVPVE.
b) Respectar els acords presos pels òrgans de RVPVE.
c) Respectar en el seu si el debat obert i democràtic.
d) Evitar que en la seua activitat es confonga la seua opinió amb la del conjunt de RVPVE.
Els promotors d’un corrent o grup d’opinió informaran al Coordinador de RVPVE de la seua existència, finalitats, dades organitzatives, de contacte del corrent i de les persones que componen aquest corrent. Es disposarà d’un registre de corrents i grups estables o puntuals. Aquest registre contindrà almenys la informació de les dades organitzatives i de contacte del corrent, i de les persones que componguen els òrgans de direcció. Sense el registre preceptiu no es reconeixeran els corrents o grups d’opinió.

ES COMUNICA
La creació del corrent d’opinió «Isaiah Berlin» que té com a principis fonamentals el laïcisme, el social-liberalisme i el republicanisme.
A continuació desenvolupem el principis del corrent d’opinió «Isaiah Berlin»:fustatortaCorrent Republicà “Isaiah Berlin” del Partit Valencianiste Europeu (RV-PVE)
El Corrent Republicà “Isaiah Berlin” naix amb l’objectiu d’afermar els valors occidentals i europeus de llibertat, justícia i igualtat, al  republicanisme del moviment sobiraniste valencià. No pretén afirmar que aquests valors siguen bons o desitjables per a tota la humanitat; simplement pretén agrupar a tots aquells valencians que, mancats d’un Estat, des de la seua autoabnegació individual i llibertat d’elecció per assolir la seua independència, els compartixen per a millor defensar-los.
Principis generals

 • Solament els drets dels valencians, i no el poder, poden ser considerats com a absoluts.
 • La funció de l’Estat ha de ser la de garantir la igualtat d’oportunitats, fomentant el desenvolupament personal y la llibertat de tots els ciutadans, però en cap cas la de substituir-los en la presa de decisions.
 • Considerem que la moral pertany a la esfera privada. Per això defensem una concepció laica de l’Estat. Defensa del dret de les dones valencianes a elegir quan i com tindre fills o no tenir-los.
 • Defensem fronteres dins de les quals els valencians hem de ser inviolables, sent definides aquestes fronteres en funció de normes acceptades per tants valencians i per tant temps que la seua observança entre a formar part de la concepció mateixa del que és un valencià normal.
 • Defensa de la lliure empresa; contra la formació de monopolis i càrtels.
 • Per un model de patents que no elimine la competència i la innovació.
 • Per la defensa de l’empresa nacional davant de l’empresa multinacional.
 • Per la disminució de la ingerència estatal per facilitar el desenvolupament de l’economia productiva.
 • Limitació, en funció dels interessos dels valencians, de la llibertat de comerç i de la circulació de persones, capitals i bens.
 • Manteniment d’un sistema monetari rígid que impedisca la seua manipulació inflacionària per part dels governants.
 • L’establiment d’un Estat de Dret, en el qual tots els valencians –incloent aquells que a cada moment formen part del Govern– estiguen sotmesos al mateix marc mínim de lleis enteses en el seu sentit “material” (normes jurídiques, bàsicament de dret civil i penal, abstractes i de general i igual aplicació a tots).
 • La limitació del poder del Govern al mínim necessari per a definir i defensar adequadament el dret a la vida i a la propietat privada, a la possessió pacíficament adquirida, i al compliment de les promeses i contractes.
 • La limitació i control de la despesa pública, el principi del pressupost equilibrat i el manteniment d’un nivell reduït d’impostos.
 • L’establiment d’un sistema estricte de separació de poders polítics (legislatiu, executiu i judicial) que evite qualsevol besllum de tirania.
 • El principi d’autodeterminació, en virtut del qual qualsevol grup social ha de poder triar lliurement quina organització política desitja formar o a quin Estat desitja o no adscriure’s.
 • La utilització de procediments democràtics per a triar als governants, sense que la democràcia s’utilitze, en cap cas, com coartada per a justificar la violació de l’Estat de Dret ni la coacció a les minories.
 • L’establiment, en suma, d’un ordre mundial basat en la pau entre totes les nacions de la terra.

Laicitat
El Corrent Republicà “Isaiah Berlin” de RV/PVE fa seua la cultura política europea  de base greco-romana de la que els valencians formem part. El Corrent reconeix que la religió cristiana forma part majoritàriament de la cultura europea i valenciana, religió que a partir dels segles XVII el poder civil va aconseguir superar la seua dependència d’ella, separant de manera nítida, des de llavors, el poder civil del poder religiós. El Corrent constata que a Europa, des de l’aparició de la globalització, s’està introduint la religió musulmana amb el suport de poderosos econòmicament Estats teocràtics musulmans, on el poder civil està supeditat al poder religiós. Està religió de manera agressiva vol tornar a Europa i el món, a l’Edat Mitjana, on el poder civil estava supeditat al poder religiós i compta, malauradament, amb la complaença i frivolitat d’una esquerra europea que veu en el Gihadisme com una variant de la ‘lluita de classes’, en una mena de venjança per apaivagar el fracàs de la seua alternativa a la forma de produir capitalista.

És per tot això que el Corrent apostem per un Estat laic. Perquè el poder civil no estigué supeditat ni influenciat per cap religió; apostem pel combat contra els enemics del poder civil que el volen anular des de poders religiosos.  El republicanisme del Corrent és laic perquè promou valors cívics comuns integradors que representen a la comunitat en el seu conjunt i no a una part. Aquest laïcisme ho és al marge de les creences particulars religioses, filosòfiques o, fins i tot, les referides a les teories científiques. En aquest sentit defensem la total separació entre l’Estat d’una societat que la volem oberta i no condicionada davant dels sectors particulars adscrits a les religions, a les corrents filosòfiques o als absoluts ideològics. En especial defensem que les persones adscrites a una Religió han de tenir garantida la seua llibertat d’adscripció, però al mateix temps el nostre Corrent defensa que  no han de tenir cap privilegi en la societat civil oberta i es tenen que acoblar en pla d’igualtat amb la resta de ciutadans de la societat a la que lliurement també s’han adscrit. Les religions han de restar relegades a l’àmbit personal i privat, a excepció de les manifestacions que per tradició històrica valenciana han transcendit a l’àmbit cultural valencià, com poden ser el Corpus, el Misteri d’Elx, les Festes Patronals, etc. En conseqüència defensem que els diners públics, però també, de procedència estrangera no financen cap religió ni la construcció de temples religiosos.

Defensem que a les religions i a les persones adscrites a una religió se les exigisca:

– l’absència total de publicitat de símbols personals, manifestacions i pràctiques religioses en edificis públics i en tots aquells àmbits privats que no accepten donar-les privilegis personals.

– que en les seues accions o manifestacions, personals o col·lectives, privades o públiques, respecten els dret humans, la igualtat entre les persones i no promoguen la invisibilitat de les persones amb indumentàries diverses.

Llengua:
El Corrent defensa que el valencià siga  la llengua oficial de la República Valenciana i que tots els valencians tenen el deure de conéixer-la i el dret a usar-la. El castellà serà també oficial als territoris on històricament es parla.
Recuperació del valencià popular genuí i reforçament d’un estàndard genuí, basat en el valencià tradicional i clàssic. Obligació de nivell progressiu de valencià per a qualsevol lloc de treball.
La màxima autoritat en matèria lingüística ha de ser la que determine el parlament valencià, en conseqüència per el Corrent l’l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Serveis públics:
Per al Corrent Republicà “Isaiah Berlin”, els diners públics obtinguts pels impostos són ‘sagrats’ i no es poden balafiar en subvencions a particulars. Sols es poden utilitzar en serveis públics com l’educació, la sanitat, el transport, etc. per a mantenir la dignitat dels ciutadans i la igualtat d’oportunitats,  on no arriben a cobrir-los la societat privada i els ciutadans.
Defensem una Educació laica, pública i íntegrament en valencià i anglès.
Per allò dit abans dels diners públics, les escoles privades no podran rebre subvencions públiques.
Immigració:
El Corrent defensa com a plantejament internacional donar una solució als apàtrides i també que al marge de les lleis del lloc on naix una persona la nacionalitat d’aquesta té que ser la dels seus pares i en el cas de pares de distintes nacionalitats, que el fill tinga doble nacionalitat.
Per als nascuts a la República Valenciana el Corrent defensa que tindrà nacionalitat valenciana:

 • Si un dels dos progenitors té nacionalitat valenciana.
 • Si la mare en el moment de tenir el fill o quedar-se embarassada haja viscut legalment en territori valencià un mínim de cinc anys.

Per a tots aquells estrangers que no complisquen els requisits anteriors i vullguen obtindre la nacionalitat valenciana hauran d’haver viscut legalment un mínim de cinc anys ininterrompudament i segons una llei que regularà les condicions per a tindre la nacionalitat.
En la República Valenciana, proposem l’expulsió dels estrangers sense visats de residència i la repatriació sense possibilitat de poder tornar i després de complir la pena, d’aquells que tenint visats o no, hagen comés delictes greus.

País valencià, d’Oriola a Vinaròs, 9 setembre del 2016

PER A CONTACTAR: organitzacio@republicavalencian.org 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *